Mükellef Karaköy

HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ONBİR LEBLON GIDA TURİZM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ - MÜKELLEF KARAKÖY (“MÜKELLEF”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında MÜKELLEF’in restoran sınırları içerisinde güvenlik kameraları ile izleme yapılması suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. MÜKELLEF; bu yolla elde ettiği kişisel verileri işler, kaydeder, sınıflandırır, saklar ve güncelleyerek mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir. İşbu aydınlatma metni ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel veri işleme faaliyeti niteliğindeki iş ve işlemlerimizin hukuki dayanağı ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLEME FAALİYETİNİN AMACI

Kişisel verileriniz Kanun’un 4.maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

MÜKELLEF olarak, müşterilerimizin ve eşyalarının güvenliğini sağlamak, operasyon, ekipman, ürün ve insan güvenliğini sağlamak, menfaatlerini korumak, işyeri ve çalışma kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını, soruşturma ve denetimini sağlamak amacıyla kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

MÜKELLEF’in faaliyet sınırları içerisinde belirli bölümlerde bulunan kapalı devre kameralar aracılığıyla gerçekleştirilen izleme/gözetim faaliyeti ile; çalışanların, müşterilerin giriş çıkışları, işyeri içerisindeki faaliyetleri ile işyeri ve çalışma kurallarının takibi, soruşturma ve denetimi ile güvenliğin sağlanması amaçlanmakta ve mevzuata uygun şekilde, güvenlik kameraları görüntülerinin kayıt altına alınması suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerekliliği doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel veriler ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ve ölçülülük ilkesine uygun biçimde ve ayrıca MÜKELLEF’in meşru menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, ilgili yasal düzenlemelere aynen riayet edilerek işlenmektedir.

MÜKELLEF’in hizmet sahası sınırları içerisinde, belirli bölgelerde ve görünür şekilde bulunan 10 adet güvenlik kameraları ile; çalışan ve ziyaretçilerin işyerine girdikleri andan itibaren görüntüleri kayıt altına alınmakta olup; bu kayıtlar yukarıda belirtilen amaçlara, hukuki sebeplere ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanmaktadır. Elektronik/dijital/fiziki ortamda Otomatik yollarla görüntü kaydı alınmakta ve kişisel veri işleme faaliyeti yapılmakta olup; bu bilgiler güvenlik ve denetim amacına uygun olarak saklanmaktadır. Kişinin özel hayatına müdahale amacı taşıyan veya bu sonucu doğurabilecek alanların izlemeye tabi tutulmadığı önemle ifade edilmektedir.

İZLEME VE VERİ İŞLEME FAALİYETİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Fiziki ve/veya dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara veya canlı kamera görüntülerine ve işlenen verilere yalnızca yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. İlgili kanunlarda belirtilen usul ve esaslar ile MÜKELLEF Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda ve yukarıda belirtilen amaç kapsamında, fiziki/dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar ile işlenen kişisel verileriniz; yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ile yetkili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. MÜKELLEF nezdinde kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

KAMERA İZLEME VE VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASI VE MUHAFAZASI

MÜKELLEF tarafından; yapılan kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen Kişisel Verilerin Korunmasu Hakkında Kanun’un 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. MÜKELLEF tarafından; kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel veriler, mevzuata uygun olarak makul süre ile saklanmaktadır. Kişisel verileriniz saklama süresi boyunca, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde katkıda bulunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve MÜKELLEF’in meşru menfaatleri doğrultusunda, yargı organları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZLENEN VE VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kanun’un 11.maddesinde yer verildiği üzere her bir ilgili kişi, “kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için gerekli açıklamalarınızı içeren talebinizi; e-posta adresimiz üzerinden iletebilir, restoranımızın KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MH. NECATİBEY CD. GÜR HAN NO:34 D:29 KARAKÖY, BEYOĞLU/İSTANBUL adresine bizzat getirebilir, noter kanalı ile veya KEP adresimiz (25929-65337-29662) üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

Anasayfaya Dön