Mükellef Karaköy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ONBİR LEBLON GIDA TURİZM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ - MÜKELLEF KARAKÖY (“MÜKELLEF”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine verdiğimiz önem kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla www.mukellefkarakoy.com alan adlı internet sitesini kullanırken MÜKELLEF tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

1. MÜKELLEF TARAFINDAN İŞLENEN VERİLERİNİZ

MÜKELLEF tarafından, www.mukellefkarakoy.com alan adlı internet sitesinde yer alan üyelik koşullarını kabul ederek web sitesinden giriş yapmanız ve dijital içeriklere erişim sağlamanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız
 • İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, talep ve şikayet bilgileriniz
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi ve çerez bilgileri,
 • Talep etmeniz halinde ödeme bilgileriniz: Tarafınızca sağlanan, ödemeler ve faturalandırma ile ilgili bilgileriniz (isim, hesap bilgisi, fatura adresi vb.).Bu bilgiler yalnızca faturalandırma ve ödeme amacıyla toplanmaktadır.
 • "Mükellef Karaköy" isimli restoranımızı ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan güvenlik kamerası sistemiyle CCTV görüntünüzü

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla MÜKELLEF’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması sebebiyle; iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği ve ödeme bilgileriniz; MÜKELLEF ile sözleşmesel ilişkiniz kapsamında bizzat sizlerden ve www.mukellefkarakoy.com üzerinden otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, MÜKELLEF ile aranızda sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, talep, şikayet ve önerilere ilişkin işlemlerin takibi, güvenilirliğin korunması, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, MÜKELLEF’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve icrası, Sözleşme konusu hizmetlerin sunulması, sizlere daha iyi hizmet verilip sunduğumuz hizmetlerden en yüksek yararın sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve beklentilerinize uygun hizmet sağlanması amacıyla toplanmaktadır.

“Mükellef Karaköy” isimli restoranımızı ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan güvenlik kamerası sistemiyle CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle, www.mukellefkarakoy.com internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dolduracağınız öneri ve görüş formu kanalıyla, restoranımızda toplu internet sağlayıcımıza bağlandığınız takdirde yönlendirileceğiniz form ile otomatik olarak, fiziki ortam olarak restoran kanalları, e-mail veya çağrı merkezi aracılığıyla MÜKELLEF’e ileteceğiniz her türlü sipariş formları, rezervasyon formları, başvuru formları, talepleriniz ve şikayetlerinizde yer alan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız üzerine; Anayasa’nın 20.maddesinin 3. fıkrası ile 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen şartlara riayet ederek açık rızanızın alınması üzerine meşru amaç ile uyumlu olarak otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak, uygun bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; sözleşmenin kurulması, faaliyetlerinin yürütülmesi, rezervasyon işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, MÜKELLEF’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, siz müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sizlerden gelecek talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için MÜKELLEF’in tabii olduğu mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak ticari kar elde etme amacı olmaksızın yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

Kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla ve yine yukarıda yer alan kapsamla yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirlerin alınacağını da önemle belirtmek isteriz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA GEREKÇELERİ

Mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak; iş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri, zorunlu olması halinde ve belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz. Bu kişiler;

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortakları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlar,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşları, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, anlaşmalı olduğumuz bankalar ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişiler

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni'nin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle MÜKELLEF’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçe ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Posta ile Yazılı Başvuru KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MH. NECATİBEY CD. GÜR HAN NO:34 D:29 KARAKÖY, BEYOĞLU/İSTANBUL
Noter
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 25929-65337-29662
E-posta

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, MÜKELLEF’e iletmeniz durumunda MÜKELLEF talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde MÜKELLEF tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

MÜKELLEF, işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Anasayfaya Dön